Algemene verkoopvoorwaarden van de publicitaire ruimten en publicitaire creaties

1.DEFINITIES


Elk van de hieronder genoemde termen zal in deze Algemene Verkoopvoorwaarden van de Advertentieruimtes en van de Creaties van Reclameadvertenties (hierna de " AVV " genoemd) de volgende betekenis hebben:

 • " Adverteerder " : duidt op elk professional die zelf of via zijn Mandataris een Plaatsingsorder plaatst voor de verspreiding van zijn Reclamecampagne op de Media en / of voor het maken van Reclameadvertenties met het oog op de verspreiding van zijn Reclamecampagne.
 • " Reclamecampagne " : duidt op het geheel van Reclameadvertenties van de Adverteerder, verspreid op de Advertentieruimtes van de Media die erdoor gedefinieerd zijn.
 • " Het creëren van Reclameadvertenties " : duidt op de Service overeenkomstig de AVV en voorgesteld door MB aan elke Adverteerder. Als onderdeel van deze Service, verzekert MB de creatie van Reclameadvertenties op instructie en validatie van de Adverteerder evenals van elke andere digitale communicatiemedia voor rekening van een Adverteerder (contactformulieren, landing page, e-mailen) met dien verstande dat, tenzij anders aangegeven, MB eigenaar blijft van de gemaakte Reclameadvertenties.
 • " Toepasselijk recht inzake Gegevensbescherming " : duidt op elke bepaling van wetgevende of reglementaire aard, Europees of Nationaal, die resulteert met name uit de regelgeving 2016/679 / EU van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de gewijzigde wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, en van de uitvoeringsbesluiten daarvan en evenals alle andere toepasselijke regelgeving op het gebied hiervan die hiertoe werd toegevoegd of achteraf vervangen.
 • " Technische elementen " : duiden op het (de) computerbestand(en) met betrekking tot een Reclameadvertentie geadresseerd aan de MB Adverteerder voor de verspreiding van zijn Reclamecampagne. Deze technische elementen moeten voldoen aan de Technische specificaties van MB.
 • " Advertentieruimte (s) " : duidt op de advertising formats op de Media, zoals gedefinieerd in het commerciële voorstel van MB en waarop de Reclameadvertentie van de Adverteerder kan worden verspreid.
 • " Reclameadvertentie " : duidt op elk element met reclame- of promotioneel karakter van de Adverteerder, van zijn merken, zijn producten of zijn diensten, met name bestaande uit een tekst en / of vaste of bewegende beelden met of zonder geluid en / of een video.
 • " Mandataris " : elk professional met een schriftelijke volmacht van de Adverteerder om te kopen in naam en voor rekening van deze laatste van de Advertentieruimtes, op de Media.
 • " MB ": bedrijf dat de Websites Agriaffaires, MachineryZone en Truckscorner editeert en de IOS en Android Apps.
  • MB Diffusion, SAS met een kapitaal van € 87 000, geregistreerd bij de RCS van Evry onder het nummer 432552966, met hoofdzetel te 98, Allée des Champs-Elysées - 91080 COURCOURONNES - Frankrijk
 • " Plaatsingsorder " : duidt op het plaatsingsorder verstuurd per e-mail door MB aan de Klant, zoals gedefinieerd in artikel 4 hieronder, waaraan deze AVV worden bevestigd en de Technische specificaties.
 • " MB Partners " : duidt op een bedrijf die behoort tot de Groupe Schibsted en / of derde aan MB die een partnership geniet met MB in het licht van de verspreiding van de Reclamecampagnes op Media door Derden.
 • " MB Services " : duidt op de services beheerd door de AVV aangeboden door MB aan elk Adverteerder :
  • De verspreiding van zijn Reclamecampagne ;
  • De creatie van Reclameadvertenties of van elk ander digitaal communicatie medium overeengekomen met de Adverteerder.
 • " MB Verkoopafdeling " :: duidt op de MB verkoopafdeling die beschikbaar wordt gesteld van de Adverteerders vanaf de Websites en op de Apps, alsmede via telefoon op 01.60.87.11.60 voor het opmaken van een offerte en/of een Plaatsingsorder volgens de door de Adverteerder gevraagde diensten.
 • " MB Klantendienst " : duidt op de MB-klantendienst waar de Adverteerder alle verdere informatie kan verkrijgen. Deze dienst kan worden gecontacteerd door te klikken op de link " contact " op de Website en de IOS en Android Apps, maar ook telefonisch op 01.60.87.11.60.
 • " Websites " : duidt op de websites die door MB worden geëxploiteerd en voornamelijk toegankelijk zijn vanuit de URL's MachineryZone, Agriaffaires en Truckscorner en hun extensies. De functies die toegankelijk zijn vanaf de Websites zijn aangegeven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden .
 • " Sites van Derden " : websites en applicaties die worden geëxploiteerd door derden editeurs, waarop MB waarschijnlijk de Reclamecampagnes zal verspreiden, met toestemming van de Adverteerder of van zijn Mandataris.
 • " Technische Specificaties " : duiden op alle technische beperkingen die opgemaakt zijn door MB en die gehecht zijn aan het Plaatsingsorder en verstuurd naar de Adverteerders en / of de Mandatarissen. Ervan uitgaande dat de Technische elementen verstuurd door de Adverteerder of zijn Mandataris aan MB de technische specificaties niet zouden respecteren, behoudt MB zich het recht voor de Reclamecampagne niet te verspreiden, zonder dat de Adverteerder en / of de Mandataris aanspraak kan maken op enige compensatie.
 • " Media " : duiden op de Websites en de Apps uitgegeven en geëxploiteerd door MB, evenals de Sites van Derden die geëxploiteerd worden door de MB-Partners.

2.VOORWERP


Deze AVV omvatten de contractuele voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op elk Plaatsingsorder verzameld door MB voor de verspreiding van een Reclamecampagne op de Media en / of de Creatie van Reclameadvertenties.
Deze AVV prevaleren op alle algemene aankoopvoorwaarden van de Adverteerder of, indien het geval, van zijn Mandataris ; anders zou MB niet gecontracteerd hebben met de Adverteerder of zijn Mandataris.
Alleen de schriftelijk door MB verleende bijzondere voorwaarden kunnen hiervan afwijken die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen MB en de Adverteerder of zijn Mandataris.
Deze AVV zijn van toepassing met ingang van 5 juni 2019.
MB behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, alle of een deel van de voorwaarden te wijzigen. De Adverteerders worden verzocht om regelmatig deze AVV te consulteren om zich bewust te zijn van eventuele wijzigingen. Deze wijzigingen zullen geen invloed hebben op de lopende Plaatsingsorders en op de geldige aanbiedingen.

3.PLAATSINGSORDER


3.1 Elk verzoek tot verspreiding van Reclamecampagnes en / of de Creatie van Reclameadvertenties door een Adverteerder zal telefonisch moeten worden overgemaakt of via e-mail naar de MB-Klantendienst of als onderdeel van een ontmoeting met MB Diffusion. Dit verzoek zal resulteren in het verzenden door MB van een Plaatsingsorder waaraan de AVV bijgevoegd zijn en de Technische specificaties. Het Plaatsingsorder zal rekening houden met de beschikbaarheid van de Advertentieruimte op de Media voor de data die de Adverteerder wenst.

3.2 Om geldig te zijn, moet het Plaatsingsorder verplicht de volgende gegevens bevatten :

 • De coördinaten van de Adverteerder, in aanvulling op die van de Mandataris indien van toepassing,
 • de technische modaliteiten,
 • het gekozen format,
 • de datum van publicatie,
 • de locatie,
 • het (de) Medium (Media)
 • de periode(s) van publicatie,
 • de publicatie-unit (aantal weken of aantal weergaven),
 • het volume van de units,
 • eenheidsprijzen in euro exclusief bruto belasting,
 • de totaalprijs in euro exclusief bruto belasting,
 • de totale prijzen netto van elke korting,
 • eventuele toegepaste kortingen,
 • eventuele toegepaste toeslagen,
 • de condities van betaling en van facturering.
 • eventueel de criteria van herhaling (capping of stemrechten), de zichtbaarheid als aanwijzing, het aantal unieke bezoekers als aanwijzing, de optionele criteria voor targeting (geotargeting, ...).

3.3 Het Plaatsingsorder verzonden door MB is één maand geldig na de datum van uitgifte van het Plaatsingsorder voor elke Reclamecampagne waarvan de verspreidingsdatum zou beginnen meer dan zestig dagen na de datum van afgifte van het Plaatsingsorder.
Voor elke Reclamecampagne die zou beginnen minder dan zestig dagen na de datum van uitgifte van het Plaatsingsorder, is het Plaatsingsorder geldig, afhankelijk van de beschikbaarheid van de Advertentieruimtes voorgesteld bij ontvangst van het plaatsingsorder door MB en van het ontvangen door MB, uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de Reclamecampagne. Bij het niet naleven van de deadlines, zal het Plaatsingsorder niet in aanmerking worden genomen en vervalt het aanverwante commerciële voorstel.

3.4 Elk Mandataris die optreedt namens en voor rekening van een Adverteerder moet bij MB zijn bevoegdheid rechtvaardigen door het afleveren van een mandaatattest in overeenstemming met artikel 4 hieronder. Hij verbindt zich ertoe MB te informeren over de bepalingen van het mandaatscontract die mogelijk een effect hebben op het uitvoeren van de prestaties van MB (duur, omvang van het mandaat, etc.). Hij verbindt zich er ook toe MB onmiddellijk schriftelijk te informeren over het einde van zijn mandaat.

3.5 Elke Plaatsingsorder ondertekend door de Adverteerder of zijn Mandataris, wordt vast en definitief geacht na ontvangst door MB. Bij ontvangst van het Plaatsingsorder ondertekend door de Adverteerder of de Mandataris, zal MB aan de Adverteerder of zijn Mandataris een e-mail ter bevestiging van de goede ontvangst sturen van het Plaatsingsorder.

3.6 In het geval de Adverteerder het Plaatsingsorder zou willen wijzigen of alle of een deel ervan annuleren, is het noodzakelijk om MB hierover niet later dan 40 werkdagen te informeren, per aangetekend schrijven voor de startdatum van de verspreiding van de Reclamecampagne. Na deze termijn zal geen enkel uitstel, annulering, wijziging of schorsing van het Plaatsingsorder door MB worden aanvaard en de Adverteerder zal aansprakelijk zijn voor de volledige prijs vermeld in het Plaatsingsorder.

4.ATTEST VAN DE MANDATARIS


4.1 In overeenstemming met de wet van 29 januari 1993 no. 93-122, zal de Adverteerder die gebruik zou maken van de diensten van een reclamebureau en / of een reclameregie verplicht zijn aan MB het (de) document (en) over te maken die de volmacht attesteren van het reclamebureau en / of de reclameregie die hij mandateert voor het beheer en de uitvoering van haar Reclamecampagnes, en dit vóór het begin van die Campagne. Dit attest moet verplicht de duur en de Advertentieruimtes preciseren waarvoor de Mandataris geaccrediteerd is.

4.2 Elke verbintenis aangegaan door de Mandataris, wat betreft beheer, controle, facturering en betaling van Reclamecampagnes, vis-à-vis MB impliceert aanvaarding door de Adverteerder. Daarnaast zal elke verbintenis die stroomopwaarts werd genomen door de Adverteerder met MB door de Mandataris moeten worden toegepast. Bij afwijking op de artikelen 1998 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, blijven de Adverteerder en zijn mandataris, in ieder geval, solidair verantwoordelijk voor het naleven hiervan en voor de betaling van de factuur. De betaling aan de Mandataris vrijwaart de Adverteerder niet vis-à-vis MB.

4.3 Elke wijziging of beëindiging van het mandaat tijdens de duur van de Reclamecampagne wordt door de Adverteerder zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van MB per aangetekende brief met ontvangstbewijs. De Adverteerder blijft niettemin gebonden door verplichtingen aan zijn Mandataris.

5.OVERDRACHT VAN TECHNISCHE MATERIALEN


5.1 De Adverteerder, of indien van toepassing, zijn Mandataris zal aan MB, onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten, de technische elementen moeten overmaken met betrekking tot de Reclameadvertenties uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van verspreiding vermeld in het Plaatsingsorder.

5.2 Deze technische elementen zullen moeten voldoen aan de door MB (vorm, de inhoud, kwaliteit, ...) vastgestelde technische vereisten die verbonden zijn aan het Plaatsingsorder. In geval van laattijdig overmaken of niet-naleving van dergelijke technische Elementen, behoudt MB zich het recht voor niet alle of een deel van de reclameadvertenties te verspreiden.

5.3 In het geval de Adverteerder zich zou hebben geabonneerd op de Creatie Service van Reclameadvertenties, zullen de technische artikelen gerealiseerd door MB moeten worden gevalideerd door de Adverteerder op het retro schema dat weergegeven is in het Plaatsingsorder.

5.4 Bij het niet naleven van de termijnen voor levering en / of validering van de technische Elementen die worden genoemd in de artikels 5.2 en 5.3 behoudt MB het recht om gedeeltelijk of alle Reclameadvertenties niet te verspreiden en zal de Adverteerder of, indien van toepassing, de Mandataris, verplicht zijn alle verschuldigde bedragen te betalen als gevolg van de Reclameadvertentie, al dan niet verspreid en zelfs in geval van vertraging in de verspreiding.

6.STATISTIEKEN RECLAMECAMPAGNE


De Adverteerder en, indien van toepassing, zijn Mandataris erkennen en aanvaarden uitdrukkelijk dat alleen de statistieken (aantal pageviews, aantal clicks, click rate), uitgegeven door de ad servers van MB die fungeren als betrouwbare derde partij, geldig zijn.
Elke klacht, ongeacht het doel ervan, zal noodzakelijkerwijs schriftelijk aan MB worden gemeld binnen acht (8) werkdagen na de einddatum van de verspreiding van de betrokken Reclameadvertentie. In het geval van een gerechtvaardigde klacht, zal de Adverteerder de mogelijkheid hebben op een credit gelijk aan het nettobedrag van de niet-uitgezonden Reclameadvertentie.

7.VERPLICHTING EN GARANTIE VAN DE ADVERTEERDER


De Adverteerder en, indien van toepassing, zijn Mandataris, garanderen solidair en gezamenlijk de conformiteit van de Reclamecampagne en van Reclameadvertenties aan de wet- en regelgeving die van kracht is (met name met betrekking tot de reclame, de concurrentie, de bevordering van de verkopen, het gebruik van de taal van de Reclamecampagne, het gebruik van persoonsgegevens) en pleegt geen inbreuk op rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten en de persoonlijke rechten ...). Zij garanderen MB tegen elk beroep van derden voor welk doel dan ook te wijten aan de verspreiding van de Reclamecampagne en de Reclameadvertenties. Deze verklaring geldt voor elk gebied waar de Media toegankelijk zijn.
De Adverteerder en, indien van toepassing, zijn Mandataris, garanderen MB over elk recht en elke machtiging te beschikken, met inbegrip van die rechten die noodzakelijk zijn voor de verspreiding en de reproductie van de Reclamecampagne en zijn Reclameadvertenties op de Media.
De Adverteerder en, indien van toepassing, zijn Mandataris, garanderen MB tegen alle eventuele problemen, vorderingen, claims of eisen van elke natuurlijke of rechtspersoon die door de verspreiding van de Reclameadvertentie schade zou hebben geleden, in welke hoedanigheid dan ook of die acht een recht te hebben ter gelegenheid van de verspreiding van de Reclamecampagne en de Reclameadvertenties op de Media.

Bijgevolg, verschijnt elke Reclameadvertentie uitgezonden op de media onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Adverteerder en zijn Mandataris.
Bijgevolg ontheffen de Adverteerder en in voorkomend geval de Mandataris MB van elke aansprakelijkheid, deze beschermend tegen elke veroordeling, juridische en buitengerechtelijke kosten, die zouden voortvloeien uit alle claims in verband met de Reclamecampagne en de Reclameadvertenties en wordt hij gecompenseerd voor elke eventuele schade als gevolg van de schending van deze bepaling.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing in het geval dat de Adverteerder zich heeft geabonneerd op een Service van Creëren van Reclameadvertenties met MB.

De Adverteerder erkent en aanvaardt dat MB, zonder dat dit een verplichting creëert om de inhoud te controleren, de betrouwbaarheid en de consistentie van elke vorm van Reclameadvertentie controleert. Deze is eveneens gerechtigd, ten allen tijde, de verspreiding van elke Reclameadvertentie of Reclamecampagne te weigeren of te beëindigen die hem in strijd lijkt te zijn met wettelijke of reglementaire bepalingen, de regels van de beroepsgroep, de openbare orde, de goede zeden, de geest en de redactionele lijn van één of meerdere media of die mogelijks de rechten van derden kan schenden, de internetgebruikers kan verstoren of beledigen met inbegrip van het raken van hun morele, religieuze, politieke en culturele overtuigingen, zonder dat dit een beëindiging inhoud van het Plaatsingsorder.
In geval van omleiding uitgevoerd vanuit de Reclameadvertenties verspreid op de Media, naar een website van de Adverteerder, een download pagina App Store of een website als web view in de Apps, verzekert deze laatste aan MB dat de inhoud ervan in directe relatie is tot deze Reclameadvertentie verspreid op de Media en dat deze voldoet aan dezelfde eisen onderworpen aan de Reclameadvertenties zoals bepaald in dit artikel.

De Adverteerder erkent en aanvaardt dat MB het recht heeft om te allen tijde deze doorverwijzingen te beëindigen.
Op basis van dit artikel, kan de verantwoordelijkheid van MB op geen enkele wijze worden gezocht in het geval van weigering van een Plaatsingsorder of de verspreiding van een Reclameadvertentie, het stoppen van de verspreiding van een Reclameadvertentie of stoppen van het doorverwijzen vanaf Reclameadvertenties uitgezonden op de Media. Bovendien kunnen dergelijke gebeurtenissen in geen geval de weigering van betaling verantwoorden, zelfs gedeeltelijk, noch het recht openen op een compenserende verspreiding op kosten van MB of op een compensatie in welke vorm dan ook.

8.PRIJS EN BAREMA


8.1 De prijzen worden gemeld aan de Adverteerder of aan zijn Mandataris op eenvoudig verzoek bij de verkoopafdeling van MB.

8.2 De prijzen zijn uitgedrukt in euro exclusief belastingen, alle rechten en heffingen geïnd op de verspreiding van de Reclamecampagne zijn ten laste van de Adverteerder.
Exclusief het abonneren op de Service van Creatie van Reclameadvertenties zijn de tarieven exclusief de realisatiekosten van de Reclameadvertenties die de Adverteerder of zijn Mandataris moet overmaken aan MB voor het verspreiden van de Reclamecampagne op de Media.

8.3 MB behoudt zich het recht voor de tarieven en barema's op elk moment te wijzigen. Er wordt gesteld dat deze wijzigingen geen effect zullen hebben op de Plaatsingorders in uitvoering en op de geldige aanbiedingen.

8.4. Voor elke publicatie van advertenties van nieuw materieel op de MB Media, zijn fabrikanten en importeurs onderworpen aan een engagement van volume van verspreiding van Reclamecampagnes over 12 maanden, beschikbaar op aanvraag bij de Verkoopafdeling.

8.5 Kortingen
Kortingen kunnen door MB worden toegekend mits naleving door de Adverteerder van bepaalde voorwaarden verkrijgbaar bij de Verkoopafdeling MB :
- korting naargelang het bedrag van het Plaatsingsorder gefactureerd aan de Adverteerder ;
- professionele korting eenmaal een agentschap wordt gemandateerd door de Adverteerder om Advertentieruimtes te kopen, onder voorbehoud dat aan MB een mandaat wordt bezorgd dat ondertekend en gedateerd is door de Adverteerder en de Mandataris.

8.6 Tarieftoeslagen
Tarieftoeslagen kunnen worden toegepast door MB in geval een Adverteerder extra opties zou onderschrijven zoals targeting en / of locatie. De tarieven van deze opties zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice MB.

9.BETALINGSVOORWAARDEN


9.1 De reclamecampagne wordt gefactureerd op basis van de prijslijst die van kracht is op de Advertentieruimtes door MB op de uitgiftedatum van het Plaatsingsorder.

9.2 De Plaatsingsorders worden gefactureerd door MB vanaf het moment dat het Plaatsingsorder werd getekend door de Adverteerder, met een betalingstermijn op 30 dagen einde van de maand, tenzij anders vermeld op het Plaatsingsorder die in geen geval meer dan 45 dagen einde maand kan zijn.

9.3 De facturen zullen worden uitgegeven op naam van de Adverteerder en zullen hem rechtstreeks worden overgemaakt, indien nodig zal een kopie aan de Mandataris gestuurd worden. Niettegenstaande artikelen 1998 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, blijven de Adverteerder en zijn Mandataris, in ieder geval, gezamenlijk aansprakelijk voor deze en voor de betaling van de factuur. De betaling aan de Mandataris vrijwaart de Adverteerder niet tegenover MB.

9.4 De betaling zal gebeuren via overschrijving, automatisch incasso of per cheque.

9.5 In overeenstemming met artikel L441-6 van het Wetboek van Koophandel, leidt elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder enige aanmaning van MB tot het betalen van vertragingsrente verschuldigd vanaf de dag volgend op die datum zelf en tot de volledige betaling op basis van drie keer de wettelijke rente en een vaste vergoeding voor invorderingskosten van 40 € bovenop de terugbetaling van alle invorderingskosten uitgegeven door MB ten belope van de kosten gerechtvaardigd door deze laatste.

Ondertussen behoudt MB zich het recht tot het opschorten of beëindigen, zonder uitstel en compensatie, van de verspreiding van een Reclame-advertentie of van een Reclamecampagne of van elk Plaatsingsorder in uitvoering, vanaf de constatering van een te late betaling en tot de ontvangst van alle sommen die de Adverteerder aan MB moet betalen, met opmerking dat MB zich het recht voorbehoudt om van de Adverteerder het voordeel van alle handelskorting af te trekken.

10.DUUR


10.1 De AVV worden van kracht vanaf de validatie door MB van het Plaatsingsorder en blijven van toepassing voor de duur van de Services waarop men geabonneerd is.

10.2 De duur van de Reclamecampagne kan veranderen naargelang de beschikbaarheid en de verspreiding van de Campagnes of de Creaties van de Reclameadvertentie besteld door de Adverteerder bij MB. Tenzij uitdrukkelijk voorzien dat een bindende datum werd uitgedrukt door de Adverteerder, in de hypothese dat de geschatte uitgeprinte volumes in het Plaatsingsorder niet volledig zouden geleverd worden aan de einddatum van de verspreiding van de Reclamecampagne zal de duur van de Reclamecampagne worden verlengd tot de totale levering van genoemde geprinte volumes. In de hypothese dat de geschatte volumes in de Plaatsingsorders zouden worden bereikt vóór de einddatum van de verspreiding van de Reclamecampagne, zal de Reclamecampagne worden beëindigd bij de volledige levering van de volumes voorzien in het Plaatsingsorder.

11.OPZEGGING


Als een van de partijen niet voldoet aan een van zijn contractuele verplichtingen, heeft de andere partij het volle recht, zonder enige verdere formaliteit en onverminderd eventuele schadevergoeding, om het Plaatsingsorder op te zeggen, op elk moment en zonder vergoeding, 15 dagen na de ingebrekestelling per aangetekende brief die zonder effect bleef.

12.MAXIMUMAANSPRAKELIJKHEID


12.1 MB kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij onderbreking of onvermogen tot verspreiden van de Reclamecampagne op één of meer Media als gevolg van overmacht zoals gewoonlijk gedefinieerd door de Franse rechtbanken, waaronder de gehele of gedeeltelijke stakingen, intern of extern, lock-out, brand, stroomonderbrekingen van meer dan 48 uur, stormen, overstromingen, waterschade, overheids- of wettelijke beperkingen, wettelijke of reglementaire wijzigingen van commercialisatievormen, het blokkeren van de telecommunicatiemiddelen, met inbegrip van de sociale netwerken, en ook elk ander geval onafhankelijk van de wil van MB, zoals de voorlopige of definitieve schorsing of intrekking van een Medium door een administratieve of rechterlijke beslissing, een cyberaanval of hacken en een technisch incident extern aan MB.

MB verbindt zich ertoe de Adverteerder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en, indien van toepassing, de Mandataris van het optreden van de genoemde gevallen die de verspreiding van de Reclamecampagne belemmert en dit teneinde alle passende maatregelen te nemen en ieder geval de gevolgen te beperken.
Indien de duur van de belemmering van het verspreiden van de Reclamecampagne, als gevolg van een van de hierboven genoemde gevallen, minder dan 1 maand was, zullen de verplichtingen van elke Partij krachtens dit Plaatsingsorder worden geschorst voor de duur van de belemmering.
Echter, indien de belemmering voor het verspreiden van de campagne, die voortvloeit uit een van de hierboven genoemde gevallen, meer dan een maand zou duren, kan het Plaatsingsorder worden beëindigd door een van de Partijen zonder dat schadevergoeding kan worden geëist van de nalatige partij.

12.2. Als de Reclamecampagne niet kon worden uitgezonden op de Media als gevolg van een technisch probleem dat inherent is aan MB en / of de MB Partners, verbindt MB er zich toe zo snel mogelijk de Adverteerder te verwittigen, of voor zover van toepassing, zijn Mandataris. In dit geval zal de Adverteerder de mogelijkheid hebben om een tegoed te bekomen gelijk aan het nettobedrag van de Reclamecampagne of van de niet verspreide Reclameadvertentie.

13.CONCURRENTIE


MB behoudt zich het recht voor om elke vorm van Reclameadvertentie te weigeren, direct of indirect, van de concurrenten van de MB-Services of die herinneringen of elementen van concurrerende sites van MB-Service zouden inhouden. MB kan de Adverteerder niet garanderen dat Reclameadvertenties van concurrerende adverteerders niet worden verspreid op de naburige Advertentieruimte of naast de hare in dezelfde periode.

14.INTELLECTUELE EIGENDOM


14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals met name auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, rechten van de database producenten) die zowel de structuur als de inhoud van de Websites en Apps betreffen inclusief afbeeldingen, geluid, video's, foto's, logo's, merken, afbeeldingen, tekst, video, gereedschappen, software, documenten, data, etc. (hierna in hun geheel " Elementen " genoemd) zijn voorbehouden. Deze Elementen zijn eigendom van MB. Deze Elementen worden kosteloos ter beschikking gesteld van Adverteerders, uitsluitend voor het gebruik van MB-Services en in het kader van een normaal gebruik van de functies. De Adverteerders verbinden zich ertoe de Elementen op geen enkele wijze te wijzigen .

Elk niet uitdrukkelijk toegestaan gebruik van de Elementen van de Websites en van de Apps resulteert in een schending van het auteursrecht en vormt een vervalsing. Het kan ook leiden tot een schending van de rechten op afbeelding, van mensenrechten of van eventuele andere rechten en voorschriften die van kracht zijn. Het kan de burgerlijke en/of strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de auteur meebrengen.

14.2 Het is elke Adverteerder verboden te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de montage om te keren of anderszins de broncode trachten te ontdekken; alle rechten met betrekking tot de Elementen te verkopen, toe te wijzen, in sub licentie te geven of over te dragen op enigerlei wijze.
Elk Adverteerder van de MB Services verbindt zich ertoe om niet:

 • gebruik te maken van MB-Services voor rekening van of ten gunste van anderen ;
 • informatie of Advertenties aanwezig op de MB-Services en op de Websites en Apps te dupliceren, voor commerciële doeleinden of niet;
 • de inhoud van de Websites en Apps, geheel of gedeeltelijk te integreren in een derde website, met of zonder commerciële doeleinden ;
 • een robot te gebruiken, inclusief van indexering (spider of crawler), een zoek- of herstelapp van websites of elk ander middel dat toelaat de inhoud van Websites en Apps, geheel of gedeeltelijk op te halen of te indexeren; behalve in geval van uitdrukkelijke toestemming van MB ;
 • informatie te kopiëren op allerlei soorten middelen voor het reconstrueren van alle of een deel van de oorspronkelijke bestanden.

Elke reproductie, representatie, publicatie, transmissie, gebruik of wijziging, extractie, van geheel of een gedeelte van de Elementen en dit op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van MB is onwettig. Deze onwettige handelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs ervan en dreigen te leiden tot gerechtelijke stappen tegen hen en in het bijzonder voor vervalsing.

14.3 De merken en logo's van MB, met inbegrip van deze van Agriaffaires, MachineryZone en Truckscorner, evenals de merken en logo's van de MB-Partners zijn geregistreerde merken. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken en / of logo's zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MB is verboden.

14.4 MB is de producent van de databases van de MB-Services. Bijgevolg is elke extractie en / of het hergebruik van de database(s) verboden in de zin van de artikelen L 342-1 en L 342-2 van het Wetboek van intellectuele eigendom.

14.5 Tenzij anders bepaald in het Plaatsingsorder, blijven Reclameadvertenties gemaakt door MB voor de rekening van de Adverteerder eigendom van MB. MB verleent aan de Adverteerder, een exclusief, persoonlijk en niet overdraagbaar recht van gebruik van Reclameadvertenties, alleen als onderdeel van de verspreiding van de Reclamecampagne en voor de duur van de Reclameadvertentie.

14.6 MB behoudt zich het recht voor om alle wettelijke rechtsmiddelen te gebruiken tegen degenen die de in dit artikel vermelde verboden niet hebben nageleefd.

15.PERSOONSGEGEVENS


15.1 In de zin van de Toepasselijke Wetgeving voor Gegevensbescherming garandeert MB dat alle gegevens die ze zou kunnen verzamelen in het kader van de voorziening van MB-Services, dit gebeurt onder strikt noodzakelijke behandeling voor de levering van deze MB-Services.
Als zodanig, is MB verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Adverteerder die worden verwerkt om de Services, het klantrelatiebeheer en de facturering te waarborgen.
Deze gegevens zijn toegankelijk voor dienstverleners van MB die ertoe bijdragen om bovenstaande doelstellingen te bereiken.

In overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving voor Gegevensbescherming, hebt u het recht op toegang, rectificatie, oppositie, annulering, beperking, en draagbaarheid. Om uw rechten uit te oefenen en om meer te vernemen over het bewaren van uw gegevens en de contactgegevens van de afgevaardigde voor de bescherming van gegevens : klik hier

15.2 MB is alleen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar gebruikers en verklaart geen persoonsgegevens van zijn gebruikers over te maken aan Adverteerders.

15.3 De Adverteerders verbinden zich geen plotter, cookie en / of pixel op te nemen in de Reclameadvertenties zonder toestemming van MB. Bij gebreke, als de Adverteerder en / of zijn Mandataris, een plotter, cookie en / of pixel zou opnemen in de Reclameadvertenties zonder de toestemming van MB, zou de Adverteerder en / of zijn Mandataris, krachtens het toepasselijke recht voor data-bescherming, als verantwoordelijk worden beschouwd in verband met deze behandeling en zou deze daarom worden onderworpen aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Indien van toepassing, verbindt de Adverteerder en / of zijn Mandataris zijn aansprakelijkheid voor de niet-naleving van deze verplichtingen en zal hij MB vergoeden en (inclusief proceskosten en kosten van een advocaat) garanderen tegen iedere vordering, actie of aanvraag ingeleid door een instantie of een derde partij bij elk niet nakomen door de Adverteerder en / of zijn Mandataris, op grond van dit artikel.

Bovendien behoudt MB, in geval van overtreding van dit artikel, zich het recht voor om het Plaatsingsorder ten volle rechte en onmiddellijk te beëindigen onder voorbehoud dat de Adverteerder en / of zijn Mandataris via elk middel ter kennis wordt gebracht en dit zonder dat de Adverteerder schadevergoeding zou kunnen vorderen.

16.OVERDRACHT


MB behoudt zich het recht voor om aan een ander bedrijf de rechten en plichten die resulteren uit het Plaatsingsorder over te dragen. De Adverteerder mag zijn rechten en plichten voortvloeiend uit het Plaatsingsorder niet overdragen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van MB. In geval van geautoriseerde overdracht, zal de Adverteerder garant blijven vis-à-vis MB voor de goede uitvoering van deze verplichtingen door zijn opvolger.

17.ANDERE BEPALINGEN


Als een deel van de AVV onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou blijken om welke reden dan ook, zouden de betrokken bepalingen ongeschreven worden beschouwd, zonder de geldigheid van de overige bepalingen in vraag te stellen die van toepassing blijven tussen de Adverteerders en MB. Elke vordering moet worden gericht aan de Klantendienst van MB.

18.BEVOEGDHEIDSREGELING - TOEPASSELIJK RECHT


Deze AVV zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

In het geval van een geschil over de interpretatie van de AVV prevaleert de Franse versie van de AVV. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Parijs, zelfs in geval van vordering tot vrijwaring of pluraliteit van verweerders, of in geval van nood- of beschermende procedure in kort geding of op verzoekschrift.

Algemene verkoopvoorwaarden van kracht op 5 juni 2019.